تصویر آموزشگاه

ثبت نام در لیمس

ثبت نام با 123

انتخاب مسیر
دریافت اطلاعات
؟
پرداخت
عضویت

عضویت

تغییر شماره موبایل


کد چهار رقمی به شماره ارسال شد
قوانین و مقررات آموزشگاه

انتخاب مسیر

تعیین سطح

لورم ایپسـوم متـن سـاختـگی بـا تولـید سادگی نامفهوم از صنعت چـاپ و بـا اسـتـفـاده از طـراحـان گـرافیـک اســت. چــاپگـرهـا و مـتون بـلکه روزنـامه و مـجـلــه در ستــون و سـطـرآنـچنـان کـه لـازم اسـت

آموزش آفلاین

لورم ایپسـوم متـن سـاختـگی بـا تولـید سادگی نامفهوم از صنعت چـاپ و بـا اسـتـفـاده از طـراحـان گـرافیـک اســت. چــاپگـرهـا و مـتون بـلکه روزنـامه و مـجـلــه در ستــون و سـطـرآنـچنـان کـه لـازم اسـت

ثبت نام در کلاس

لورم ایپسـوم متـن سـاختـگی بـا تولـید سادگی نامفهوم از صنعت چـاپ و بـا اسـتـفـاده از طـراحـان گـرافیـک اســت. چــاپگـرهـا و مـتون بـلکه روزنـامه و مـجـلــه در ستــون و سـطـرآنـچنـان کـه لـازم اسـت

مشاوره

لورم ایپسـوم متـن سـاختـگی بـا تولـید سادگی نامفهوم از صنعت چـاپ و بـا اسـتـفـاده از طـراحـان گـرافیـک اســت. چــاپگـرهـا و مـتون بـلکه روزنـامه و مـجـلــه در ستــون و سـطـرآنـچنـان کـه لـازم اسـت

دریافت اطلاعات


تعیین سطح

تاریخ ساعت روز قیمت ثبت نوبت
تاریخ ساعت روز قیمت ثبت نوبت

آزمون تعیین سطح متوسط به بالا

آزمون تعیین سطح متوسط

آزمون تعیین سطح دوره مقدماتی

آزمون بزرگسالان

ثبت نام در کلاس

وضعیت کلاس ها

1

2

ردیف دوره ترم هزینه پیش ثبت نام
آموزش آفلاین

ردیف دوره زبان تعداد جلسات مجموع ساعات هزینه ثبت نام
اطلاعات فاکتور

ردیف شرح مبلغ تخفیف قابل پرداخت
کد تخفیف

اعمال

اطلاعات فاکتور

شرح مبلغ تخفیف قابل پرداخت

اطلاعات شما در آموزشگاه ثبت شد


اطلاعات شما در آموزشگاه ثبت شد